admin

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อสนองนโยบายการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา2556

   

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อสนองนโยบายการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา2556
หัวข้อการประชุมดังนี้
๑.  การจัดเตรียมกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติโดยแบ่งหน้าที่
ให้คณะครูได้ช่วยกันรับผิดชอบ
๒.  การจัดทำข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์ โดยให้ครูแต่ละระดับส่งข้อสอบที่หัวหน้าระดับชั้น
๓.  การแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับมอบหมายให้
แต่งกายชุดประจำชาติลาว
๔.  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงคู่เคียงมาตรฐานสากล
๕.  การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รูปหัวหน้า

ค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย เพื่อเสริมทักษะการอ่าน
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โดยท่านผู้อำนวยการ โสภณ มาตราสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด
DSC_0117DSC_0081
คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุนิสา สำราญวงษ์